اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده

گمركات جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار…

ادامه مطلب

اخذكليه مجوزهاوگواهي هاي قانوني لازم جهت ترخيص كالاهاي ورود موقت براي پردازش

ناظرين محترم گمركات استانها مديران كل ومديران محترم گمركات مستقل موضوع: اخذكليه مجوزهاوگواهي هاي قانوني لازم جهت ترخيص كالاهاي ورود موقت براي پردازش موضوع ماده۵۱ق.ا.گ. و بند (د)ماده ۷۲ آ.ا.ق.ا.گ.…

ادامه مطلب

اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده

گمركات جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار…

ادامه مطلب