برات  DraftT bill of Exchange

  • تعریف:

طبق ماده ۲۲۳ قانون تجارت برات نوشته ای است که به موجب آن شخص براتکش (برات دهنده ) به یکی از بدهکاران خود دستور می دهد تا مبلغ معینی را در سررسد معین ، در وجه شخص ثالثی که دارنده برات نامیده می شود یا به خواله کرد او بپردازد .

  1. ۱٫ برات کش ، فروشنده
  2. ۲٫ برات گیر ، خریدار
  3. ۳٫ بانک فروشنده
  4. ۴٫ بانک خریدار

 

بروات اسنادی

۱ بروات وصولی ساده  clean draft / clean collection

در این روش بر اساس توافق خریدار و فروشنده ، کالا توسط فروشنده برای خریدار ارسال شده و اسناد حمل نیز مستقیم برای وی ارسال می شود و سپس بر مبنای اسناد حمل برات ساده ای را عهده خریدار کشیده و یا از طریق بانک خود یا مستقیماً برای بانک خریدار جهت وصول ارسال می دارد تا خریدار بر اسا شرایط آن برات (دیداری یا مدت دار ) نسبت به واریز آن اقدام نماید . نظر به اینکه اسناد حمل به نام خردار است خریدار کالا را از کمرگ ترخیص نمود ه پس از دریافت آگهی براتگیر از بانک خود بر پرداخت وجه برات نسبت به کارسازی آن اقدام می نماید .

این روش شبیه روش حساب باز است اما میزان میزان ریسک کمتری برای فروشنده به همراه دارذد چون از طریق بانک کارگزار خود می تواند تا حدودی دریافت وجه را پیگیری کند . اما برای خریدار مانند مانند روش قبل روش بی خطری است چون پرداخت وجه پس از دریافت کالاست .

 

  1. ۲٫ بروات وصولی اسنادی collection

در این روش اسناد حمل نیز به همراه برات ارسال می گردد . این روش می تواند حاشیه امنیت زیادتری به ۲ روش قبل برای فروشنده به همراه داشته باشد چون اسناد را از طریق بانک ارسال داشته و می تواند دستورات لازم را در مورد نحوه آزاد سازی اسناد تنها در مقابل پردات بدهد .

این روش از دید خریدار نسبت به ۲ روش قبل مطلوبیت کمتری دارد اما به هر حال خریدار می داند کالا حمل شده .