رویه گمرکی (رژیم گمرکی) یـا “Customs Procedres”

رویه گمرکی رویه ای است که تحت آن رویه کالا برای منظور معینی اظهار می شود.انواع رژیم های گمرکی:

– واردات (ورود قطعی – موقت- صدور مجدد«مرجوعی»- ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی)