رویه گمرکی (رژیم گمرکی) یـا “Customs Procedres”

رویه ای است که تحت آن رویه کالا برای منظور معینی اظهار می شود.انواع رژیم های گمرکی:

– صادرات (صادرات قطعی- موقت- ورود مجدد«برگشتی».

کابوتاژ (cabotage)، رویه ای است که به موجب آن کالایی از یک بندر یا یک گمرک مرزی به مقصد بندر دیگر یک گمرک مرزی در همان قلمرو گمرکی جا به جا می شود (از طریق آب های ساحلی یا خاک کشور همسایه ). این قبیل کالاها که به صورت کابوتاژ جابه جا می شوندف داخلی هستند. یعنی اصولأ تحت نظارت گمرم نیستند، ولی در کابوتاژ تحت نظارت گمرک در می آید.