فعالیت کریری بین المللی

فعالیت کریری، عبارت است از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یکی از طریق حمل بر طبق قرارداد حمل است

قرارداد حمل ونقل(Contract  of  Carriage)  و  INCOTERMS

مواد قرارداد حمل و نقل می تواند موارد ذیل باشد:

-موضوع قرارداد

-تعهدات فورواردر

-تعیین برنامه حمل، شامل زمان بندی مربوطه و مسیر حمل

-نحوه پرداخت بهای قرارداد

-ضمانت اجرای قرارداد

-نوع بیمه و مبلغ آن

-مدت اجرای قرارداد

-تعهدات طرفین قرارداد (به ترم INCOTERMSبستگی دارد)

-نوع وسیله حمل و نقل (به ترم INCOTERMSبستگی دارد)

در قرارداد حمل ونقل چنانچه کانتینری باید تحویل شود به FCL یا LCL بودن آن اشاره شود.