قرارداد حمل ونقل(Contract  of  Carriage)  و  INCOTERMS

مواد قرارداد حمل و نقل می تواند موارد ذیل باشد:

-موضوع قرارداد

-تعهدات فورواردر

-تعیین برنامه حمل، شامل زمان بندی مربوطه و مسیر حمل

-نحوه پرداخت بهای قرارداد

-ضمانت اجرای قرارداد

-نوع بیمه و مبلغ آن

-مدت اجرای قرارداد

-تعهدات طرفین قرارداد (به ترم INCOTERMSبستگی دارد)

-نوع وسیله حمل و نقل (به ترم INCOTERMSبستگی دارد)

در قرارداد حمل ونقل چنانچه کانتینری باید تحویل شود به FCL یا LCL بودن آن اشاره شود.

 

مقررات و قوانین حمل و نقل

مسئولیت متصدی حمل و نقل

ماده ۳۸۸ قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل ونقل اتفاق می افتد.

در قانون تجارت هیچ گونه تفکیکی بین وظایف فورواردر و حمل کننده به عمل نیامده است.

 

حمل و نقل و عوارض

عوارض حمل و نقل بر وسایل نقلیه خارجی تعلق می گیرد:

الف-حمل و نقل ریلی

محمولاتی که به ناوگان ریلی وارد گمرکات کشور می گردند به استناد ماده ۲۲ قانون تردد وسائط نقلیه خارجی مشمول پرداخت عوارض ده درصد کرایه حمل می شوند.

ب-کامیون خارجی

از هر کامیون خارجی ورودی از مرزهای کشور(زمینی)در چارچوب قراردادهای بین المللی و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه دلار یا معادل ریالی آن.

ج-کشتی

حمل کالا با ناوگان کشتی های خارجی مشمول ۱۰%کرایه حمل می گردد.

 

برخی از اصطلاحات حمل و نقل

قرارداد اجاره ای(Charter Party)

قرارداد اجاره ای،چون بعضی از کشتی ها به صورت دربست اجاره می شوند، لذا برحسب شرایط اجاره قرارداد موجود است که چارتر پارتی نامیده می شود و کلیه تعهدات اجاره کننده و اجاره دهنده با ذکر مشخصات کشتی در آن مندرج است.

دیسپاچ(Dispatch)

پاداش تخلیه و بارگیری قبل از موعد است.معمولأ در قراردادهای اجاره دیسپاچ،کشتی های اجاره ای برای تخلیه و بارگیری، حد نصاب های خاصی پیش بینی شده است، لذا چنانچه زودتر از مدت پیش بینی شده در قرارداد، کار تخلیه و بارگیری انجام گیرد،برایمدت تسریع به طرف قرارداد پاداش پرداخت می شود که اصطلاحأ Dispatch نامیده می شود.

ظرفیت خالص کشتی(NRT)

این ظرفیت در حقیقت همان ظرفیت خالص کشتی است.با توجه به این که فضای مربوط به خدمه و موتورخانه ارآن کسر می گردد.

ظرفیت بارگیری(DWT)

این ظرفیت عبارت است از میزان باری که در انبارهای کشتی و مخازن سوخت،آب و غیره می توان بارگیری نمود.همچنین این ظرفیت شامل وزن مسافرین و خدمه سوار بر کشتی نیز می باشد،واحد اندازه گیری این ظرفیت،تن(هزارکیلوگرم)می باشد.

آب خور کشتی(Draft)

ارتفاعی که کشتی در حداکثر بارگیری به آب می نشیند را آب خور کشتی می نامند.

دوبه(Bage)

عبارت است از وسایل نقلیه آبی بزرگتذ از قایق های معمولی که خود موتور ندارند،ولی به وسیله یدک برهای موتوردار کشیده می شوند.

دوبه کاری(Barging)

در مواردی که کشتی در لنگرگاه توقف می کند و محموله آن به وسیله دوبه یا بارج به اسکله و ساحل حمل می شود،دوبه کاری انجام می گیرد.