بازرسی کالا و PROFORMA

بازرسی کالا، عبارت از انجام بازرسی و بازبینی کالا از نظر کیفی و کمی و نوع بسته بندی و مطابقت آن با مندرجات قراردا خرید قبل و یادر حین بارگیری است که توسط کارشناسان و بازرسان موسسات بازرسی کالا که مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، خریدار و بانک بازکنده اعتبار(درواردات L/C-اعتبارسندی)می باشد،انجام می پذیرد.

موسسه بازرسی کننده پس از انجام بازرسی و اطمینان از مطابقت کالا با قرارداد خرید،اقدام به صدور گواهی نامه بازرسی           COL یا(Certi Ficate of Inspection)می نماید.

زمینه های بازرسی شرکت های بازرسی کننده

زمینه های بازرسی کالا در پروانه بازرسی شرکت های بازرسی آورده می شود:

برخی از هزینه های بازرسی

-کالاهای شیمیایی، کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی

-نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی

-غلات، روغن خوراکی

 

آیا می دانید برای انتخاب شرکت بازرسی،چه اقدامی می نمایند:

باید زمینه بازرسی شرکت بازرسی کننده را با توجه به نوع کالا در PROFORMAوINVOICE بررسی نماییم.

 

بازرسی کالا، در مراحل واردات

کالای وارداتی، جزو فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری باشد که توسط موسسه استاندارد به وزارت بازرگانی و بانک ها اعلام می شود.

 

وارد کننده تمایل به بازدید بسته بندی وکنترل کمیت وکیفیت کالا درمبداتوسط شرکت بازرسی را داشته باشد.

 

فرم درخواست بازرسی شامل مندرجات ذیل می باشد:

نام و کمیت اجناس                                                                     Name of Quantity of Goods

تعرفه کالا                                                                                                 H.S Code

نوع بازرسی                                                               Tyre of Inspection  COI   PSI

استاندارد مورد استفاده برای بازرسی                               Appli cable Standand(COI/PSI)

شماره اعتبار اسنادی                                                                                L/C Number

شماره پروفرما                                                                                           PI Number

 

COI(دامنه بازرسی)

آیا می دانید در بازرسی «PSI»،موسسه بازرسی،در بازرسی کیفی و کمی بر اساس ضوابط اعلام شده(وارد کننده)عمل می نماید.

 

آیا می دانید در بازرسی COI،موسسه بازرسی در بازرسی کیفی و کمی بر اساس ضوابط اعلام شده موسسه استاندارد عمل می نماید.

 

هزینه بازرسی

پرداخت هزینه و هماهنگی بازرسی در کشور مبدا عموما” با خریدار است، مگر در شرایط  DDP  که با فروشنده است.

 

آیا می دانید:

شرکت بازرسی در مبدا چه مدارکی را برای صدور گواهی بازرسی نیاز دارد:

-قرارداد بازرسی

-فول تلکس اعتبار اسنادی(Full Telex)

-Proforma

-اوراق ثبت سفارش